បដា

ស៊ីនហួរ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិន រាយការណ៍ពីស្ថានីយ៍សាកថ្មទំនើប Nebula BESS ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។


ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២